Elevråd

Björklinge skolas Elevråd 


Elevråd och klassråd
 

Vi vill…  

 • att eleverna ska träna på demokratins principer och utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former
 • att eleverna successivt utövar ett större inflytande och ansvar för sin utbildning och det inre arbetet på skolan

Hur…  

 • genom återkommande klassråd där eleverna kan diskutera för dem angelägna frågor samt sprida information från elevrådet.
 • genom elevråd varje månad där eleverna kan diskutera för dem angelägna frågor.

Ungefär en gång i månaden träffas elevrådet tillsammans med rektor. Elevrådet består av elevrepresentanter från varje klass.

På varje möte väljs en ordförande och en justeringsman.
På möterna diskuteras frågor som tagits upp på klassråden angående t.ex. skolgården eller elevtrivsel.

Efter varje möte rapporterar elevrådsrepresentanterna i sina respektive klasser om vad som tagits upp.

På vår skola jobbar vi med de sju mjuka indikatorerna som Sveriges kommuner och landsting tagit fram: 
Elevrådet har en viktig roll i det här arbetet.

 1. Jag känner mig trygg i skolan
 2. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer
 3. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
 4. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena
 5. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
 6. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
 7. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen
Uppdaterad: