Hälsofrämjande skola

Hälsoskola

Björklinge skola är sedan 2009 en certifierad
hälsofrämjande skola vilket innebär att skolan
jobbar aktivt med hälsa i alla former,aktiviteter, förhållningssätt och synsätt.

Varför ska vi ha hälsofrämjande skolor?
Skolan har ett ansvar och även goda förutsättningar att tillsammans med hemmen stötta och inspirera barn och ungdomar till en hälsosam livsstil. Med olika pedagogiska
verktyg ska eleven få erfara att han/hon
kan påverka sin hälsa och sitt välmående.
Vi vet att vanor och beteenden lättare lärs in i unga år därför är det av stor vikt att skolan erbjuder denna livskunskap.
Det är väl dokumenterat i forskning att god hälsa förbättrar förutsättningarna till lärande. Med ett hälsofrämjande synsätt sker arbetet i en anda av att se möjligheter.
Styrkor och förmågor hos individen får möjlighet att utvecklas. I skolan ska det vara lustfyllt att få lära.
Aktiviteter kan med fördel planeras, organiseras ochgenomföras i elevmedverkan.

Läs mer om hälsofrämjande skola här. (PDF, 230 KB)

 

Uppdaterad: