Terminsplanering

Årsplanering för årskurs 2 efter Röda Tråden            2016/2017

Svenska
Skriva berättande texter
Skriva till bilder
Träna handstil och skriva på dator.
Meningar (stor bokstav, punkt och frågetecken)
Sortera bokstäver och ord i alfabetisk ordning
Lästräna enskilt och i grupp
Läsförståelse och använda olika läsförståelsestrategier
Prata om skillnad mellan tal- och skriftspråk
Tankekartor, stödord, nyckelord
Berätta med hjälp av bilder
Arbeta med olika texttyper

Matte
Ramsräkna 0-1000 samt 100-hopp
Udda – jämna 0-100
Ordningstalen 0-20
Sambandet addition och subtraktion
Tiotalsövergång 0-20
Positionssystemet 0-999
Algoritmer 0-100 utan växling eller tiotalsövergång
2 och 5-hopp till 100
Sambandet multiplikation och upprepad addition
Mult.tabellerna 1 2 5 och 10
Förstå enkla begrepp 
Lägga/rita enkla geometriska mönster
Talmönster inom talområdet 0-99
Likhetstecknets betydelse
Mäta med linjal m, dm, cm, mm   -  samt uppskatta längd
Fyrhörningens egenskaper
Rektangelns area samt oregelbundna formers area
Volym – vätska
Rät, spetsig och trubbig vinkel
Vinklar i symmetriska trianglar och fyrhörningar
Halvt och helt varv
Laborera och jämföra plana figurers area
Begreppet tid – hel, halv, kvart i, kvart över, veckodagar, månader, årstider och år
Skapa och avläsa enkla tabeller och stapeldiagram
Slumpmässiga, enkla undersökningar
Grundläggande enkla bråk
Lösa problem på olika sätt
Addition, subtraktion och multiplikation
Göra egna räkne problem 

Teknik
Samtala om tekniska lösningar - ord och begrepp
Undersöka vanliga vardagliga föremål – hur är de uppbyggda / förbättras
Göra egna konstruktioner med enkla mekanismer
Dokumentation i form av enkla skisser, bilder, fysiska modeller
 

NO
Rymden samt berättelser om stjärnbilder
Årstidsväxlingar – månader / växter och djur
Djur och växter i närmiljön
Barr- och lövträd
Näringskedjor
Kroppens delar, våra fem sinnen
Vatten – kretslopp, olika former
Luft – förstå att luft tar plats 

SO
Livet förr och nu – göra jämförelser
Orsak till varför man flyttar – migration
Samtal kring relationer
Trafik – säker cykel och reflex
Skolans värdegrund och regler
Polis, brandkår och ambulans
Berätta om ett yrke
Högtider
Berättelser ur Nya Testamentet
Sopsortering och allemansrätten
Barnkonventionen och BRIS
Klassråd
Pengars användning och värde
Aktuella händelser/nyheter – diskussion samt eget framförande
Rita bilder/modeller av skolgården
Göra tidslinje (dåtid-nutid-framtid) av tex mitt liv

Bild

Framställning av berättande bilder
Teckning / måleri / modellering / konstruktion 
Olika element tex bakgrund, former
Olika verktyg
Plana och formbara material 

Engelska
Färger, siffror 0-10, dagar, frukt, familj
Djur, idrott, musik, artister
Engelsktalande länder
Välbekanta engelska ord som används i svenska språket
Lyssna på lärarens högläsning samt inspelat tal
Enkla instruktioner och uppdrag
Enkla samtal och dialoger (läraren ställer frågor)
Sånger, sagor och ramsor
Skyltar i närmiljön
Enkla texter 
Presentera sig själv, saker
Skriva enkla meddelanden tex julkort
Förstå och uttrycka treordsmeningar

15 augusti 2016