Terminsplanering

Årsplanering årskurs 4  2016

Under läsåret kommer vi att arbeta med följande arbetsområden:

Svenska 
Läsning av olika slags texter
Textanalys
Texter med kombination av ord, bild och ljud
Studieteknik
Lässtrategier för läsförståelse
Ordkunskap/förståelse
Muntlig framställning (argumentation, presentation, berättande)
Skrivande av olika typer av texter med tanke på typisk uppbyggnad och språkliga drag
Bearbetning av sina egna och kamraters texter
Grammatik
Kunna använda ordböcker och andra hjälpmedel
Informationssökning och källkritik
Sökläsning och argumenterande texter
Handstil och skrivande på dator

Geografi
Sveriges landskap och Nordens länder
Sveriges och Nordens natur-och kulturlandskap
Kartkunskap
Naturresurser och vattnets betydelse
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
Centrala ord och begrepp

Historia
Repetition stenålder, bronsålder och järnålder
Vikingatiden
Medeltiden; handelssystem, hur Norden bildades
Historiska personer
Kristendomens införande i Norden
Centrala ord och begrepp
Likheter och skillnader i levnadsvillkoren under olika tider
Hur forntiden betraktas idag

Religion
Islam och Judendom; skillnader och likheter
Religioner och andra livsåskådningar
Religion och samhälle
Identitet och livsfrågor
Etik och moral
Kristna högtider och traditioner

Samhällskunskap
Familjen och olika typer av samlevnadsformer
Nationella minoriteter i Sverige
Demokrati (klassråd, elevråd) och de mänskliga rättigheterna
Konsumtion och privatekonomi
Nutidsorientering

Kemi
Vattnets kretslopp
Kemi i vardagen och samhället t.ex. matens innehåll och näring
Metoder att förvara mat
Luftens egenskaper

Biologi
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
Natur och samhälle (växter, djur och ekosystem)
Kropp och hälsa
Olika kulturers förklaringar och beskrivningar av naturen

Fysik
K
rafter och rörelser i vardagen; upplevelser och beskrivningar av dem
Fysiken i vardagslivet t.ex. magneter
Energiflöden och hur de fungerar

Teknik
Tekniska lösningar i vardagen
Arbetssätt och utveckling av tekniska lösningar
(Teknikspanarna)
Samverkan mellan tekniska system
Hållfasta och stabila konstruktioner
Ord och begrepp runt teknik

Matematik
Taluppfattning och tals användning
Algebra (de fyra räknesätten); algoritmer
Geometri
Sannolikhet och statistik
Problemlösning
Matematiska begrepp

Engelska
Ämnesområden som är bekanta för eleverna
Lyssna och läsa olika medier
Hörförståelse
Tala och skriva; meningar och delvis sammanhängande
Samtala; dialoger
Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i engelsktalande länder
Grammatik, uttal och intonation
Strategier och studieteknik för samtal och förståelse
Fasta språkliga uttryck och formuleringar

Bild
Bildframställning (redskap, tekniker, foto, collage)
Bildanalys; reklam nyheter, konst
Ord och begrepp för att beskriva bilder

 

Uppdaterad: