Terminsplanering

Årsplanering årskurs 5 2016
Under läsåret kommer vi att arbeta med följande arbetsområden:

Svenska
Läsning av olika slags texter
Textanalys
Kunskap om olika författare
Texter med kombination av ord, bild och ljud ( t ex webbtexter)
Studieteknik
Språkbruk i Sverige och Norden
Lässtrategier för läsförståelse
Ordkunskap/förståelse
Muntlig framställning (argumentation, presentation, berättande)
Skrivande av olika typer av texter
Bearbetning av sina egna och kamraters texter
Grammatik
Kunna använda ordböcker och andra hjälpmedel
Informationssökning och källkritik
Sökläsning och argumenterande texter
Handstil och skrivande på dator

Geografi
Livsmiljöer och naturresurser
Europeiska natur-och kulturlandskap
Europas naturresurser
Europas länder
Kartkunskap
Centrala ord och begrepp
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
Fältstudier i natur-och kulturlandskapet; insamling och mätning av geografiska data

Historia
Norden och Östersjöriket Sverige 1500-1700
Norden och Östersjöområdet i ett globalt perspektiv
Historiska källor som berättar om levnadsvillkor, personer och händelser
Reformationen
Centrala ord och begrepp
Upptäcktsresande
Svenska statens framväxt
Hur händelser och personer skildrats i olika tider

Religion
Religioner och andra livsåskådningar
Religion och samhälle
Identitet och livsfrågor
Etik och moral
Kristna högtider och traditioner

Samhällskunskap
Sociala skyddsnät för barn
Olika typer av samlevnadsformer
Reklam, opinionsbildning samt källkritik av olika budskap; könsroller i medier
Rättigheter och rättsskipning; barnkonventionen
Samhällsresurser och fördelning; hur man kan påverka beslut
Nutidsorientering

Kemi
Enkel förklaring till materiens uppbyggnad
Kemi i naturen; materiens kretslopp
Kemi i vardagen och samhället; vanliga kemikalier och deras påverkan
Indelning av ämnen utifrån utseende, egenskaper
Några upptäckter inom kemin och deras betydelse för människan

Biologi
Natur och samhälle (växter, djur)
Kropp och hälsa; tobak och alkohol
Ekosystem i närmiljön
Några upptäckter inom biologin och deras betydelse för människan

Fysik
Enkla väderfenomen
Fysiken i naturen och samhället
Fysiken i vardagslivet; t.ex. elektriska kretsar
Några upptäckter inom fysiken och deras betydelse för människan

Teknik
Tekniska lösningar i vardagen
Arbetssätt och utveckling av tekniska lösningar
(Teknikspanarna)
Samverkan mellan tekniska system
Hållfasta och stabila konstruktioner
Ord och begrepp runt teknik

Matematik
Taluppfattning och tals användning
Algebra (de fyra räknesätten); algoritmer
Geometri (vikt, volym, längd, area, tid)
Sannolikhet och statistik
Problemlösning
Matematiska begrepp

Engelska
Ämnesområden som är bekanta för eleverna, även introducera nya
Lyssna och läsa, t.ex. instruktioner
Hörförståelse, sagor sånger, dikter

Tala och skriva; meningar och sammanhängande
Samtala, t.ex. dialoger
Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i engelsktalande länder
Åsikter, känslor och erfarenheter
Grammatik, intonation, uttal
Strategier och studieteknik
Fasta språkliga uttryck och formuleringar

Bild
B
ildframställning (redskap, tekniker, foto, film dator, collage)
Bildanalys, reklam, nyheter, konst, dokumentär, arkitektur
Olika material för bildframställning
Ord och begrepp för att beskriva bilder 

 

 

Uppdaterad: