Samlad skoldag

Målet med samlad skoldag är att alla elever skall få tillgodogöra sig fritidshemspedagogiken, vilket innebär att man lär med andra sinnen än vid skolbänken.

Eleverna är indelade i halvklass och har 4 pass per vecka. Passen är delade, en del planerad aktivitet och den andra delen ”fri lek”.

Verksamheten samplaneras med elevernas klasslärare, vi jobbar tillsammans för att eleverna skall ges bästa möjlighet att lära, -lära med alla sinnen!
Vi jobbar också mycket med utomhuspedagogik. Vid utevistelse får eleverna tillfälle till rörelse och fysiska aktiviteter, som stödjer lärandet. 
Därför är det viktigt att eleverna har skor och kläder efter väder!

För att läsa mer om vad vi gör gå in på respektive årskurs.
Den gemensamma utgångspunkten för vår verksamhet är den Lärande leken men vi jobbar också med:

Relationer och konfliktslösning

Mål: Stärka förmågan till inlevelse via lek.
Lära hur man löser konflikter utan våld.
Ge social kompetens genom vår värdegrund.
Skapa vi-känsla.

 
Genus

Mål:

Att göra eleverna uppmärksamma på att vi behandlas olika pga. kön.
Att arbeta aktivt för att förändra genusmönster.

Rörelse och Hälsa

Mål: Stärka och utveckla elevernas fysiska färdigheter samt att erbjuda aktiviteter som stödjer elevernas psykiska hälsa.

Natur, miljö och teknik

Mål:

Lära eleverna om samspelet mellan natur, miljö och vårt levnadssätt.

Språk och kommunikation

Mål:  Att utveckla elevernas språk via fri lek och samtal.
Att eleverna får kommunicera via andra uttryckssätt t.ex. via bild, språk och musik.

Kultur

 

Mål: 

Låta eleverna utveckla sin förmåga till kreativt skapande.
Ge möjlighet att uttrycka känslor och tankar via ord, bild, form, musik, rörelse, dans och drama.
Tala om våra traditioner.
Väcka upp intresse för musik och teater mm.  

Individens identitet

Mål:   Stärka eleverna som individer.
Våga göra egna val och stå för dem.
Ta tillvara varandras olikheter. 

Elevens inflytande och ansvar

Mål:  

Eleven skall kunna ta eget ansvar för kläder och saker.
Ta fram och plocka undan vid aktivitet.
Påverka planering (vad man vill göra/leka).
Ta ansvar för sina egna handlingar.


Vi jobbar mycket med skolans vädregrund för att eleverna skall stärka sig själva både som individ och i grupp.

Skolans värdegrund

  • Respekt
  • Ansvar
  • Medmänsklighet

 (Mål utarbetade från från Lgr11 samt  våra egna fritidshemsmål.)

Utdrag från - Fritidspedagogikens didaktik…

 ”I leken bearbetar barn sina erfarenheter och prövar nya handlingsmönster. Läraren stöder leken genom att arrangera verksamheten så att eleverna får gemensamma erfarenheter för att kunna mötas. Leken är grunden i fritidspedagogiken och genom att medvetet förhålla sig till dess innehåll kan lärarna bidra till ett omfattande lärande. Det handlar om att skapa en balans mellan elevernas egna fria val och verksamhet som styrs av lärarna.

En lek helt utan lärarstyrning kan i vissa fall bli negativ och urarta till en kamp, där den som är starkast bestämmer allt. Fritidspedagogiken arbetar medvetet med att ge förutsättningar för alla elever att kunna inta olika roller i leken, att säga vad man tycker och kunna ta avstånd från destruktiva beteenden.

Det är i leken eleverna lägger grunden till sin identitet och får pröva på olika sociala roller.

Den identitet man tillägnar sig i leken bär man med sig till andra sociala sammanhang.

Därför är lekens innehåll och kvalitet avgörande.”

 

 

 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Samlad skoldag